V-Star

V-Star

ประเทศไทยสงบสุขร่มเย็นตลอดมาด้วยพระบารมีธรรมแห่งองค์พระ บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ไพศาลปกป้องขอบแคว้นพัทธสีมา ตลอดจนพสกนิกรไทยทั่วหล้าอยู่เย็นเป็นสุข บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนทรงธรรม ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เป็นพุทธมามกะที่ดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ว่า “เราจะ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

แม้แต่องค์การสหประชาชาติ ก็เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา และได้กำหนดให้วันวิสาข บูชาซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสากลของโลก ไม่เพียง เท่านี้ ประชาคมโลก ยังได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธ ศาสนาแห่งโลกด้วย

ดังนั้น การที่กระทรวงศึกษาธิการนำนโยบาย “คุณธรรม นำความรู้” มาเป็นหลักในการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับจิตใจของนักเรียนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นพลโลกที่ดีด้วย อีกทั้งยังจะเป็นการยกประเทศไทยให้สูงเด่นด้วยพระธรรมแห่งพระศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้า อีกด้วย

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตระหนักดีว่าการปลูกฝังศีลธรรม และคุณธรรมให้แก่เยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องได้รับความร่วมมือผสานสัมพันธ์จากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรม และคุณธรรมให้แก่เยาวชนในสังคมไทย ขยายสู่สังคมโลก จึงได้จัดทำโครงการ “ฟื้นฟู ศีลธรรมโลก” ขึ้น เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายเป็นพุทธบูชา

โครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” มุ่งหวังที่จะสร้างผู้ นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือดาวแห่งความดี (The Virtuous Star หรือ V-Star) โดยผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจน เป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรม และคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของผู้นำเยาวชนต้นแบบได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความดี แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชน คนรอบข้างสังคมไทย และสังคมโลกต่อไป

V-Star

Advertisements

2 thoughts on “V-Star

Comments are closed.