GSP>>The Geometer’s Sketchpad®

การใช้ GSP ในการสอนเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรขาคณิตนั้น สามารถทำได้ด้วยวงเวียน และสันตรง การใช้GSP ในการช่วยสอนการสร้างพื้นฐานนี้ครูสามารถตรวจสอบร่องรอยการสร้างของนักเรียนได้จากคำสั่ง แสดงสิ่งที่ซ่อนไว้ทั้งหมด ในเมนูแสดงผลการสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐาน 6 แบบ คือ
1. การสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงทกี่ ำหนดให้
2. การแบ่งครึ่งส่วนของเสน้ ตรงทกี่ ำหนดให้
3. การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้
4. การแบ่งครึ่งมุมทกี่ ำหนดให้
5. การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสน้ ตรงทกี่ ำหนดให้
6. การสร้างเส้นตั้งฉากที่จดุ จุดหนึ่งบนเสน้ ตรงทกี่ ำหนดให้

Advertisements