ยกเครื่องครูพันธุ์ใหม่

เล็งยกเครื่องครูพันธุ์ใหม่อีกรอบ โละทิ้งทุนครู 5 ปี ยกระดับไปผลิตเฉพาะครู ป.โท หวังเพิ่มมาตรฐานครู ได้ครูเฉพาะทาง ดึงเด็กเก่งเข้าเรียนเพิ่ม สกอ.เตรียมวิเคราะห์ตัวเลขงบก่อนชง ครม. นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ว่า ในวันนี้ (9 ก.ย.) ตนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการครูพันธุ์ใหม่ เพื่อขอปรับรูปแบบการดำเนิน โครงการจากหลักสูตรครู 5 ปี เป็นหลักสูตร 5+1 ซึ่งเป็นการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทควบรวดเดียวจบ ซึ่งเมื่อเด็กจบ ป.โท เมื่อเข้ารับการบรรจุก็จะได้ฐานเงินเดือนในระดับของผู้ที่จบ ป.โท เพื่อเป็นการดึงดูดเด็กเก่งมาเรียนครูเพิ่ม โดยเฉพาะในสาขาขาดแคลน อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็จะเร่งดำเนินการต่อไป ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ผลการดำเนินการครูพันธุ์ใหม่นำร่องปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้แล้วจำนวน 2,000 คน โดยโครงการนำร่องปี 2552 นี้ถือเป็นรุ่นแรกที่รับประกันการมีงานทำ แต่ไม่มีทุนให้ เพียงแต่มีความล่าช้าในเรื่องการลงนามอนุมัติโครงการเท่า นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวประธานโครงการโดยตำแหน่งคือ รมช.ศธ. จากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ มาเป็นนายไชยยศ จึงทำให้ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติโครงการ นอกจากนั้นในส่วนของโครงการครูพันธุ์ใหม่ 4+1 ที่รับผู้ที่จบ ป.ตรี ในสาขาอื่น มาเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต อีก 1 ปีนั้น จะต้องปรับมาเป็นหลักสูตร 4+2 เนื่องจากขณะนี้ทางคุรุสภาได้ยกเลิกการรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ที่เปิดสอน หลังวันที่ 19 ส.ค.แล้ว ซึ่งหมายความว่าต่อไปเราจะผลิตครูที่จบ ป.โทเลย ตรงนี้ถือว่าทางโครงการมีความจำเป็นต้องปรับหากต้องการให้ผู้ที่จบ ในสาขาอื่นหรือสาขาที่ขาดแคลนมาเป็นครู และขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.) ไปวิเคราะห์ตัวเลขงบประมาณที่จะต้องเพิ่มขึ้น เพื่อเสนอขอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ดร.สุเมธกล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะต้องรอว่าคุรุสภาจะออกเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับ ผู้ที่จบจากหลักสูตรนี้อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีมาก่อน และต้องออกเกณฑ์มาตรฐานของผู้ที่จบระดับ ป.โท ส่วนการปรับจากหลักสูตร 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 5+1 นั้น ถือเป็นแนวคิดที่ดี เชื่อว่าหากที่ประชุมเห็นชอบก็ไม่น่าจะมีปัญหา โดยให้สภามหาวิทยาลัยรับรองมายังคุรุสภา รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากคณะกรรมการโครงการครูพันธุ์ใหม่เห็นชอบการปรับรูปแบบโครงการตามที่เสนอ ก็จะต้องปรับเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตใหม่ เนื่องจากต่อไปจะต้องผลิตครูที่จบ ป.โท เท่านั้น ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการครูพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2554-2558 จำนวน 4,235 ล้านบาท ผลิตครูได้ทั้งหมด 30,000 คน โดยโครงการนี้แบ่งเป็นสองลักษณะ คือ กลุ่มที่เรียนครุศาสตร์ 5 ปี 17,500 คน และโครงการหลักสูตร 4+1 ที่ให้ผู้ที่จบในสาขาอื่นๆ มาเรียนเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจำนวน 12,500 คน ผู้ที่เข้าโครงการนี้ทั้งหมดจะได้รับประกันการมีงานทำ แต่กลุ่มที่จะ บรรจุลงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายขอบจะได้รับทุนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะออกไปทดแทนครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ที่จะเกษียณอายุใน 10 ปีข้างหน้า 188,000 คน จากครูทั้งหมดที่อยู่ในระบบ 450,000 คน.

ที่มา ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

Advertisements