ครูเตรียมเฮขึ้นเงินเดือน 8%

ครูกว่า 4 แสนคนเฮรับ 2 เด้ง ครม.ไฟเขียวปรับฐานเงินเดือนขึ้น 8 % เม.ย.ปี 54 เตรียมรับเพิ่มอีก 5 %

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 21 กันยายนว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการประสานงานฝ่ายนิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรตามลำดับต่อไป ซึ่งสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ศธ.ได้เสนอให้มีการแก้ไขจากพ.ร.บ.เงินเดือนฯ พ.ศ.2547 ที่เป็นฉบับปัจจุบัน เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่หลังจากปรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่ถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการประเภทอื่นตลอดจนบัญชีเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ำของข้าราชการประเภทอื่นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับอัตราเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนของข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉะนั้นจึงต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ใหม่เพื่อให้เกิดให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้าราชการประเภทอื่น ประกอบกับปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นด้วย

“ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 432,942 คน ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ของบัญชีโครงสร้างเงินเดือนเดิม โดยในส่วนของเงินเดือน คศ.5 (ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ) จะได้รับสูงสุดถึง 66,480 บาท เทียบเท่ากับสายงานแพทย์ สายงานนักกฎหมายและกฤษฎีกา ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เพราะที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินเดือนต่ำกว่า จึงถือเป็นการยกระดับอัตราเงินเดือนขั้นสูง เทียบเท่าขั้นสูงสุดของสายงานแพทย์ สายงานนักกฎหมายและกฤษฎีกา โดยข้าราชการครูครูและบุคลากรตั้งแต่ครูปฏิบัติการจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคนละ 2000-3000 บาทโดยอัตโนมัติเมื่อร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้ จะทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท” นายชินวรณ์ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อไปว่า ครม.ยังได้มีมติเห็นชอบให้ศธ.ดำเนินการมาตรการระยะปานกลางและระยะยาว โดยระยะปานกลางให้จัดระบบค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศและให้เทียบเคียง กับระยะสากล ส่วนในระยะยาว ให้ศึกษาค่าตอบแทนของข้าราชการทุกประเภททั้งระบบในกระทรวงศึกษาฯ เป็นภาพรวมต่อไป ซึ่งตนได้ชี้แจง ครม.ว่าได้มีการตั้งคณะทำงาน มีตัวแทนจากคณะกรรมการข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.).และคณะ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งจะศึกษาเรื่องการพัฒนาค่าตอบแทนทั้งระบบต่อไป ทั้งนี้ตนตั้งใจจะผลักดันร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทันสมัยประชุมนี้ เพื่อจะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายก่อนเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นฐานโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ซึ่งจะได้มีการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ในเดือนเมษายน 2554 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการทุกประเภทร้อยละ 5 ในเดือนเมษายน 2554

ผู้สื่อข่าวถามว่าคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ(กงช.) เคยตั้งข้อสังเกตการเพิ่มเงินเดือน คศ.5 ถึง 66,480 จะทำให้ลักลั่นกับข้าราชการประเภทอื่น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ความจริง กงช.และหน่วยงานอื่นมีความกังวล จึงเห็นด้วยที่จะให้ปรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยให้เทียบเคียงกับค่าตอนแทนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพียงแต่ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เงินเดือนขั้นสูงสุดของคศ.5 อยู่ที่ 66,480 บาท แต่ตนได้ชี้แจงต่อ ครม.ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสายงานพิเศษ การจะได้ คศ.5 จะต้องทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง ซึ่งจากครูกว่า 4 แสนคน ขณะนี้มีผู้ที่สามารถทำผลงานทางวิชาการได้แค่ 2 คนเท่านั้น แต่การที่ ครม.เห็นชอบ จะเป็นแรงจูงใจให้คนเก่งและคนดีมาสมัครเป็นครูเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถมีเงินเดือนสูงขึ้นเทียบเท่าสายงานแพทย์ สายงานนักกฎหมายและกฤษฎีกา ซึ่งตนคาดว่าเมื่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ก็จะได้รับความเห็นชอบด้วย

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่แนบท้ายร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ดังนี้

ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท,

คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท จากอัตราบัญชีเดิมในปัจจุบัน ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขึ้นสูง 27,500 บาท,

ระดับ คศ. 2 (ชำนาญการ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท จากเดิม ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 33,540 บาท ,

ระดับ คศ. 3 (ชำนาญการพิเศษ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท จากเดิมขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 57,450บาท ,

ระดับ คศ.4 (เชี่ยวชาญ) เริ่มที่ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 50,550บาท

และระดับคศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 64,340 บาท

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวด้วยว่า ส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและครูที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ.กำหนด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีดังนี้

วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท
ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
เชี่ยวชาญ 9,900 บาท
เชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท

จากอัตราเดิมในปัจจุบันวิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท
ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
เชี่ยชาญ 9,900 บาท
และเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท

ส่วนอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ อาจารย์ ขั้นปฏิบัติการ ปริญญาตรี 7,940 บาท ปริญญาโท 9,700 บาท ปริญญาเอก 13,110 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขั้นสูง 50,550 บาท ,รองศาสตราจารย์ขั้นสูง 59,770 บาท, ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10 64,340 บาท และระดับ 11 66,480 บาท

ที่มา – มติชนออนไลน์
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1285056122&grpid=00&catid=

Advertisements