อบรม E-Training สำหรับครู ศน. ผอ. ที่สอบสมรรถนะได้ในระดับต้น-กลาง

http://hrd.obec.go.th/news/Oct/3450.pdf

สมัครได้  ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.

www.utqonline.com

www.utqonline.net

www.utqonline.in.th

Advertisements