ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ณ ญี่ปุ่น


ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประจำปี ๒๐๑๑

ด้วยมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Special Course for International Students: SCIS) โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จำนวน ๑-๒ คน โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ รวมทั้งเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีประสบการณ์ในการสอน หรือการทำงานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ (เกิดหลังวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๙)
๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๔. สุขภาพร่างกาย และจิตใจแข็งแรง
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๖. ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๗. ผู้สมัครที่ไม่สามารถเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่พิจารณาให้รับทุน
๘. รัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่พิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครที่คู่สมรสกำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
๙. ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ในระหว่างรับทุนจากแหล่งอื่นใด

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
๒. ประวัติการศึกษา
๓. งานวิจัยที่ได้ทำ
๔. สำเนาปริญญาบัตร
๕. ใบรับรองผลการเรียน
๖. สำเนาสูติบัตร
๗. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
๘. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL

หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ :  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการสอน
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศึกษา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยี
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม : ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรด้านการศึกษา

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ

Advertisements