ชื่อภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

– เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Primary Educational Service Area (PESA)

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Primary Educational Service Area Office (PEASO)

ตัวอย่าง
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1


– เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Secondary Educational Service Area (SESA)

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Secondary Educational Service Area Office 1 (SESAO)

Advertisements