“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” คำขวัญวันเด็ก 2554

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554 จากนายกรัฐมนตรี คือ

“รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ”

พระบรมราโชวาท

พระวรธัมโมวาท

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  (รายชื่อเด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ)

กำหนดการวันเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 มกราคม  2554

สารนายกรัฐมนตรี

Advertisements