“เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล”

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู โดยมีคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๔ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๔ จะต้องจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยในปีนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดย ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวผ่านทางสื่อทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเน้นย้ำต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประกาศการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานข้อสรุปการดำเนินการจัดกิจกรรรม และพิจาณาตัดสินคำขวัญที่ชนะเลิศในการประกวด คือ “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” เป็นคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันครู ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

In the meeting room of the Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, Mr. Niwat Nakawech, the Deputy Permanent Secretary, chaired a meeting of the sub organizing committee responsible for “Teachers’ Day 2011” The Deputy Permanent Secretary informed all in attendance that this event will be organized with excellence in mind. This in order to pay the utmost respect and gratitude to teachers both past and present and also, just as importantly to honor the King on the occasion of his 84th Birthday Anniversary. The Ministry has also bestowed upon His Majesty the title “The Teacher of the Land”. This event will be heavily promoted through the mass media from January 3rd, 2011. During the meeting, the subcommittee also presented progress reports and chose a motto to be used for Teachers’ Day 2011. The motto is “Therd Prakhiat Thua La – Bucha Khru khong PhanDin – Bhumin Bhumibol.”

Advertisements

One thought on ““เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล”

  1. วาสนา กล้าหาญ says:

    ขอให้ครูของแผ่นดิน(พระเจ้าอยู่หัว)อยู่เป็นมิ่งขวัญคู่แผ่นดินไทย ไปตลอดกาล…

Comments are closed.